background image
Groot onderhoud Gerrit van der Veenstraat

Groot onderhoud en aanpassingen in de inrichting

De Gerrit van der Veenstraat tussen de Beethovenstraat en het Olympiaplein is aan de beurt voor groot onderhoud. Daarnaast is er de wens om een aantal dingen in de straat aan te passen en te verbeteren. Op 2 maart beginnen de uitvoeringswerkzaamheden in de Gerrit van der Veenstraat. JSB Infra is hoofdaannemer op dit project en zal dit project voor de Gemeente Amsterdeam - Stadsdeel Zuid uitvoeren.

Werkzaamheden
Er wordt onderhoud gepleegd aan de kabels en leidingen door Liander en Waternet. Daarna wordt de straat weer ingericht door het stadsdeel.

Planning
Er wordt in fases gewerkt. De fasering ziet er als volgt uit:

tussen Olympiaplein en Raphaëlstraat (3 maart – eind juli 2015)
»» fase 1A (trottoir oneven zijde): start 3 maart fase
»» 1B (trottoir even zijde) : start 23 maart
»» Waternet Afvalwater start 20 april 2015 in de rijbaan.

tussen Raphaëlstraat en Minervalaan (half mei – eind november 2015)
»» fase 2A (trottoir oneven zijde): start 22 mei
»» fase 2B (trottoir even zijde): start 11 juni
»» Waternet Afvalwater start 10 augustus 2015 in de rijbaan.

tussen Minervalaan en Memlingstraat (eind november 2015 – begin mei 2016)
»» fase 3A (trottoir oneven zijde): start eind november 2015
»» fase 3B: (trottoir even zijde): start half januari 2016
»» Waternet Afvalwater start half januari 2016 in de rijbaan.

tussen Memlingstraat en Beethovenstraat (half maart–begin september 2016)
»» fase 4A: (trottoir oneven zijde): start half maart 2016
»» fase 4B: (trottoir even zijde): start begin april 2016
»» Waternet Afvalwater start begin mei 2016 in de rijbaan.

De planning is onder voorbehoud. Er kunnen zich onverwachte omstandigheden voordoen, waardoor deze planning niet gehaald wordt.

Werkwijze uitvoering
We beginnen de werkzaamheden in iedere fase aan de oneven zijde van de straat. Daar wordt het trottoir opgebroken voor werkzaamheden van de nutsbedrijven. Daarna volgt aansluitend het werk aan de even zijde. Hierna wordt ook de rijweg afgesloten voor de werkzaamheden van Waternet, waarna tot slot het stadsdeel haar werkzaamheden uitvoert.

Voorgeschiedenis
Aan de uitvoeringsfase is een ontwerpfase vooraf gegaan, waarin de bewoners via een reactieformulier hun mening konden laten weten.

Op 1 juli 2014 heeft het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie Zuid het Definitief Ontwerp en de Nota van Beantwoording vastgesteld.

Wat houdt het ontwerp in? » Autoparkeren: aan één zijde komt langsparkeren zoals in de huidige situatie. Aan de andere zijde komt schuinparkeren.
» Voor de verkeersveiligheid komt er een manoeuvrestrook tussen de rijweg en de schuinparkeervakken. Een manoeuvrestrook zorgt ervoor dat weggebruikers uitrijdende auto's tijdig opmerken.
» Bredere stoepen: de stoepen worden iets breder.
» Rijbaan versmalt:de rijbaan wordt flink versmald tot de standaard voor een 30-kilometerstraat (2,75 meter). Deze wordt gedeeld door fietsers en auto's.
» De verkeerscirculatie wijzigt niet.
» Ter hoogte van de zijstraten en op enkele andere plekken nemen wij snelheidsremmende maatregelen.

Materialen
Wij vervangen het asfalt in de rijweg door straatbakstenen. In de voetpaden komen nieuwe tegels en de parkeervakken krijgen gebruikte straatbakstenen van goede kwaliteit.

Voetpaden
We gaan de looproutes iets verbreden en zoveel mogelijk obstakelvrij maken. Daarom plaatsen we fietsenrekken waar mogelijk op straathoeken en in de parkeerstroken. We zorgen voor een goede oversteekbaarheid ter plaatse van de kruispunten ook voor mindervaliden.

Parkeerplaatsen
Het aantal parkeerplaatsen neemt toe van 161 naar 191. Bij het Gerrit van der Veencollege onderbreken wij de parkeerstrook om extra ruimte te maken voor het stallen van fietsen.

Fietsparkeren
Het aantal stallingplaatsen voor fietsen breidt uit van 290 naar 414. We verplaatsen de stallingplekken langs het Adema van Scheltemaplein naar de andere kant van de straat, tegenover de school. Begin 2014 zijn op het eigen terrein van de school al extra stallingplekken voor fietsers aangelegd.
  • Terug naar vorige pagina